Al. Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hair & Beauty Sherry, gevestigd te Zevenaar.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sherry: Hair & Beauty Sherry, gevestigd te Zevenaar Spinellistraat 33 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09153784;

HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Sherry;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code

van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf‘;

NORA®: een apparaat voor ontharing, huidverjonging en acnebehandelingen door middel van VPL technologie, geproduceerd door Sorisa te Barcelona, Spanje.

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Sherry en de consument.

 

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Sherry aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Sherry de

consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

 1. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de consument voordat de overeenkomst tot stand komt.
 2. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van Sherry

 1. Sherry staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Sherry licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Sherry vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Sherry wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek,

zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

 1. Sherry zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient Sherry voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door Sherry gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 5 – Betaling

 1. Betalingen aan Sherry dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel

te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Sherry aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

 1. Bij een reeks behandelingen kan Sherry de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

 1. Sherry is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Sherry of een persoon in haar dienst dan wel stagiair(e) is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover Sherry aansprakelijk voor door Sherry geleden schade die door

een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7 – Behandelingen door middel van NORA® VPL Technologie

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op behandelingen die Sherry uitvoert met behulp van de NORA®.
 2. Sherry gebruikt bij behandelingen met de NORA® een uitgebreid intakeformulier. Vervolgens stelt Sherry een behandelplan op en houdt zij de behandelingen van de consument bij in een behandelschema. Het intakeformulier, het behandelplan en het behandelschema maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de consument en Sherry.
 3. De consument is ervan op de hoogte dat het resultaat van haarverwijdering met de NORA® verschilt per individu en dat het verwijderen van de haren eventueel niet voor 100% kan zijn. De consument begrijpt dat er meerdere behandelingen nodig zijn vanwege de groeicyclus van het haar. Het gemiddeld aantal behandelingen ligt rond de 8 (acht).
 4. De consument wil graag het volgende lichaamsdeel laten behandelen:

________________________________________________________________________

 1. De kosten van deze behandeling bedragen per keer € ____________________________
 2. De consument is ervan op de hoogte dat direct na de behandeling de behandelde zone rood kan worden en dat, hoewel zeer ongebruikelijk, blaarvorming kan optreden.
 3. De consument is ervan op de hoogte dat hij/zij na de behandeling ten minste 10 (tien) tot 14 (veertien) dagen zal moeten wachten om het resultaat van de behandeling te kunnen zien.
 4. De consument begrijpt dat na de behandeling de behandelde zone er iets lichter of donkerder uit kan zien als gevolg van depigmentatie of overpigmentatie. Dit is meestal van tijdelijke aard, maar Sherry kan niet garanderen dat de oorspronkelijke pigmentatie terugkeert. De consument is er tevens van op de hoogte dat er een zeer kleine kans op littekenvorming bestaat.
 5. De consument is ervan op de hoogte dat 6 (zes) weken voor en 6 (zes) weken na de behandeling de huid niet blootgesteld mag worden aan zon- of ander UV-licht. Er moet na een behandeling altijd een zonnebrandcrème/sunblock gebruikt worden met ten minste factor 30.
 6. Indien de consument de intieme schaamstreek behandeld wil hebben, zal Sherry tijdens deze behandeling uiterst zorgvuldig te werk gaan. De consument gaat er desondanks mee akkoord deze behandeling op eigen risico te ondergaan.
 7. De consument verklaard de presentatie van de NORA® aandachtig te hebben gelezen en afdoende advies te hebben ingewonnen.
 8. Door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden verklaart de consument dat hij/zij uitdrukkelijk akkoord gaat met de bepalingen van dit artikel. Tevens verklaart de consument dat Sherry hem/haar de behandelmethode naar tevredenheid heeft uitgelegd en dat hij/zij alle informatie die hij/zij wenste te krijgen heeft gekregen.

 

 

 

 

ARTIKEL 8 – Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Sherry in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. Sherry dient klachten afdoende te onderzoeken. Sherry zal eventuele tekortkomingen zo

mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

 1. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, zullen de consument en Sherry proberen het geschil op te lossen met behulp van een mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Kwaliteit Mediators te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag van aanvang van de mediation.
 2. De consument en Sherry zullen het geschil pas voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter, indien het onmogelijk is gebleken om het geschil op te lossen met behulp van mediation.
 3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen de consument en Sherry besluiten om het geschil direct aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

ARTIKEL 9 – Wijzigingen

Sherry kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten tussen de consument en Sherry.

ARTIKEL 10 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Sherry en consument worden vastgelegd. Sherry kan niet ten nadele van de consument afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de consument en Sherry is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.